Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ZUS zakończył już generowanie i udostępnianie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) za 2021 rok. W tym roku informację otrzyma ponad 23 mln osób. Tak jak i w zeszłym roku ZUS udostępnił IOSKU wyłącznie w wersji elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Informacja o stanie konta ubezpieczonego została przygotowana dla wszystkich osób, które mają odprowadzoną choćby jedną składkę do ZUS. Odwzorowuje stan naszych środków na koncie emerytalnym na koniec 2021 roku po ostatniej rocznej waloryzacji składek. Wskazuje też, jaką kwotę zgromadziliśmy na subkoncie w ZUS oraz jaka kwota trafiła do otwartego funduszu emerytalnego – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W informacji znajdziemy również wykaz składek emerytalnych z ubiegłego roku w podziale na miesiące. Dodatkowo ubezpieczeni, którzy w 2021 r. ukończyli 35 lat, w IOSKU znajdą również symulację hipotetycznej emerytury. Zakład stosuje dwa warianty tych wyliczeń. Jeden uwzględnia naszą dalszą pracę, aż do ukończenia wieku emerytalnego przy wpływie składek w uśrednionej wysokości z dotychczasowych lat pracy, a drugi przyjmuje, że kończymy już aktywność zawodową i nie powiększamy naszego konta o nowe składki – dodaje rzeczniczka.

Podobnie jak w ubiegłym roku nie wysyłaliśmy jej do ubezpieczonych w formie papierowej, a udostępniliśmy w wersji elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Aby znaleźć informację o stanie swojego konta emerytalnego, wystarczy wejść na PUE ZUS w „Panel ubezpieczonego”, w menu po lewej stronie wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta”, a następnie „Informacja za 2021 r.”

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), zwołuję czterdziestą siódmą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2022 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

 1. Otwarcie XLVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2022 rok;
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2022-2040;
  3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórym nauczycielom zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć;
  4) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobrzyń nad Wisłą na rok szkolny 2022/2023;
  5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
  6) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Lipnie wraz z odpowiedzią na skargę;
  7) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2022-2028;
  8) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2022-2026.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

banner na strone CG 1280

Informujemy, iż Gmina Dobrzyń nad Wisłą otrzymała środki grantowe z projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenie REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Grant w wysokości ponad 200 tys. zł przeznaczony zostanie na doposażenia serwerowni Urzędu w najnowsze rozwiązania zabezpieczające i backup'ujące - tym samym wzmocniona zostanie cyfrowa odporności na zagrożenia zarówno podczas pracy stacjonarnej jak i zdalnej w dobie pandemii. Zakupione zostaną nowe komputery spełniające aktualne wymogi dotyczące bezpieczeństwa systemów operacyjnych. Środki grantowe posłużą także do przeprowadzenia szkoleń i podniesienia kompetencji cyfrowych urzędników, co przełoży się na zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że tylko do 23 lipca przedsiębiorcy z takich branż, jak sprzedaż detaliczna, transport, gastronomia, sport, kultura, rozrywka, edukacja, catering czy hotele mogą złożyć wniosek o świadczenie postojowe RSP-DD7. Pozostali przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mają na to czas do 16 sierpnia.

Przedsiębiorcy z określonych branż, którzy odczuli negatywne skutki występowania pandemii w Polsce, wciąż mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. W zależności od kodu PKD mogą wystąpić o postojowe nawet sześć razy - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Co do zasady postojowe wynosi 2080 zł, a dla firm na karcie podatkowej, zwolnionych z VAT 1300 zł. Wnioski o wsparcie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.Poza przedsiębiorcami, o świadczenie postojowe mogą ubiegać się również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Głównymi warunkami uzyskania tego typu pomocy jest data zawarcia umowy przed 1 kwietnia 2020 r., ograniczenie możliwości jej wykonywania lub jej zakończenie z powodu przestoju u zleceniodawcy w wyniku COVID-19, jak również brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych- dodaje rzeczniczka. Jeśli kwota przychodu, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest wyższa niż 1299 zł, zleceniobiorcy otrzymają świadczenie w wysokości 2080 zł. W przypadku, jeśli kwota ta jest niższa, świadczenie postojowe zostanie wypłacone w wysokości kwoty miesięcznego wynagrodzenia z umowy, jednak nie więcej, niż 2080 zł.

Czasu na złożenie wniosku jest coraz mniej.

Tylko do soboty, 23 lipca wniosek o postojowe RSP-DD7 mogą złożyć branże takie jak: sprzedaż detaliczna, transportowa, gastronomiczna, kulturalno-rozrywkowa, sportowa, turystyczna, edukacyjna, cateringowa, usługowa, hotelowa, lecznictwo i fizjoterapia, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, wypożyczanie i dzierżawa, targi, wyroby futrzarskie i pralnictwo, dyskoteki, pokoje zagadek. Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego dla tych branż jest m.in. spadek przychodu o co najmniej 40%. Należy porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku albo z lutym 2020 r., albo z wrześniem 2020 r. Pozostali przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mają trochę więcej czasu na złożenie wniosku o postojowe, mianowicie do 16 sierpnia. Dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6. Informacje o tym, jakie warunki muszą spełnić, aby otrzymać środki znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim