Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ZARZĄDZENIE NR ZOS.0050.24.2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116) oraz § 1 ust. 1-2, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia, konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą, której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą.

2. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieścić:

  1. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przy ul. Szkolnej 1;

  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – www.dobrzyn.pl;

  3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – www.bip.dobrzyn.pl;

  4. w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą;

  5. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – www.bip.kuratorium.bydgoszcz.pl

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia-pobierz