Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

RODZAJ : NAUKOWE, SPORTOWE, ARTYSTYCZNE

GRUPA DOCELOWA : UCZNIOWIE

ZASIĘG: GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31.07.2022

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:  ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ POK. 16

Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Uczniowie spełniający kryteria zgodnie z uchwałą Nr XXXI/154/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2016 r. poz. 4028 oraz z 2020 r. poz.2812) w sprawie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, otrzymają stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Wnioski w sprawie stypendiów należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą według załączonego wzoru. Stypendia przyznawane są w formie pieniężnej na wniosek złożony przez ucznia pełnoletniego, a w przypadku ucznia niepełnoletniego na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

Stypendia Burmistrza może otrzymać uczeń, który spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał w danym roku szkolnym w swojej szkole średnią nie niższą niż 5,50;

- uzyskał tytuł finalisty albo laureata konkursu wiedzy na szczeblu co najmniej wojewódzkim w konkursie organizowanym, rekomendowanym lub objętym patronatem Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej;

-  jest finalistą lub uzyskał jedno z trzech pierwszych miejsc w indywidualnych zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

- uzyskał jedno z trzech pierwszych miejsc w drużynowych zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim i należy do podstawowego składu drużyny;

- uzyskał tytuł finalisty albo laureata konkursu, przeglądu lub festiwalu na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

- jest członkiem zespołu, który uzyskał tytuł laureata konkursu, przeglądu lub festiwalu na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Kwoty stypendium

- naukowe:

jednorazowo 500,00 zł lub 100,00  zł miesięcznie od września 2022 r. do czerwca 2023 r.;

- sportowe indywidualne:

finalista 500,00 zł lub od 300,00 zł do 500,00 zł w zależności od zajętego miejsca w zawodach, płatne jednorazowo;

- sportowe drużynowe:

jednorazowo od 100,00 zł do 200,00 zł w zależności od zajętego miejsca w zawodach;

- artystyczne:

500,00 zł lub 200,00 zł wypłacane jednorazowo.

-Wniosek o przyznanie stypendium-pobierz