Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), zwołuję czterdziestą czwartą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 31 maja 2022 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2022;
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2022-2040;
  3) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  4) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
  5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;
  6) nabycia nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 25, położonej w Obrębie Krępa, gmina Dobrzyń nad Wisłą. 10.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą