Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1378), zwołuję trzydziestą piątą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2021 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

5. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2038;
3) zmieniająca uchwałę Nr XXX/146/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2021 r. sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej celem zapewnienia ciągłości finansowanych przedsięwzięć
4) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Lipnie wraz z odpowiedzią na skargę;
5) zbycia nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki Nr 1147/2 i Nr 1141/9 położonej w Obrębie Nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą;
6) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobrzyń nad Wisłą na rok szkolny 2021/2022;
7) zwołania zebrania Wiejskiego sołectwa Dyblin w celu wyborów sołtysa.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.