Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 OŚiGW.6220.2.2021

Dobrzyń nad Wisłą, dn. 28.07.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. .Dz. U. z 2021r. ,poz. 247, 784, 922, 1211).


Zawiadamiam


że na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. z dnia 16.07.2021 r. który wpłynął dnia 19.07.2021 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.


”Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 60/3, 61/4 w obrębie Mokówko, Gmina Dobrzyń nad Wisłą,,


Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 § kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium zapoznania się, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą pok. 11, od poniedziałku do piątku w godzina 8-14. Zgodnie z art.71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. Z 2021r., poz. 247,k 784, 922, 1211), i § 3 ust1 pkt 83 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

  1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  2. Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  3. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy: www.bip.dobrzyn.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy ul. Szkolna 1 w Dobrzyniu nad Wisłą.

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą
  3. BIP Gmina Dobrzyń nad Wisłą
  4. Sołtys Wsi Mokówko (tablice ogłoszeń)
  5. Sołtys Wsi Mokowo (tablice ogłoszeń)
  6. Sołtys Wsi Borowo, Gmina Tłuchowo (tablice ogłoszeń)
  7. a/a

Obwieszczenie OŚiGW.6220.2.2021 PDF