Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378 z 2021r. poz.1038), zwołuję trzydziestą czwartą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 19 lipca 2021 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2038;
  3. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą na dofinansowanie kosztów inwestycji wspólnot mieszkaniowych w zakresie budowy oczyszczalni ścieków;
  4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Brudzeń Duży wykonania zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.