Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

                                                         

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), zwołuję trzydziestą trzecią w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie raportu o stanie Miasta i Gminy.
 8. Debata nad raportem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wotum zaufania.
 10. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy za rok 2020.
  1) zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
  2) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą wystosowanym do RIO w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
  3) zapoznanie się z opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą wystosowanym do RIO w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z rok 2020;
  4) dyskusja nad sprawozdaniem.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2020 rok;
  2) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2020 rok;
  3) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok;
  4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2038;
  5) wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  6) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą na dofinansowanie kosztów inwestycji wspólnot mieszkaniowych w zakresie budowy oczyszczalni ścieków.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej.