Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Komunikat nr 1 1

 

,

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
informuje, iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz
wypełniania dokumentacji konkursowej dla Przedsięwzięcia:
Budowa/przebudowa/remont obiektów infrastrukturalnych przyczyniających do
rewitalizacji społeczno- - gospodarczej na obszarze LGD (rewitalizacja),
odbędzie się 18 grudnia 2019 r. w Gościńcu Orbaś, Szpiegowo 15, 
87-610 Dobrzyń n/W. Początek szkolenia/warsztatów godz. 10:00. Program szkolenie 9:45 - 10:00 Rejestracja uczestników Część I szkolenie 10:00 - 11:30 Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia. 11:30 - 12:30 Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów. 12:30 - 12:45 Przerwa kawowa Część II warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej 12:45 - 14:15 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku o  przyznanie pomocy wraz z załącznikami 14:15 - 14:30 Przerwa kawowa 14:30 - 16:00 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku 16:00 - Podsumowanie, dyskusja , zakończenie szkolenia/warsztatów.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informacja (pobierz)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815 ), zwołuję piętnastą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Odśpiewanie hymnu państwowego.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście i gminie Dobrzyń nad Wisłą za rok szkolny 2018/2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a.uchwalenia ,,Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020- 2024;
  b stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą;
  c.zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok;
  d.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019 – 2043;
  e.obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła na 2020 rok;
  f.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości;
  g.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok;
  h.zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

Podkategorie